Полезни връзки

Камара на частните съдебни изпълнители – http://www.bcpea.org

Регистър на публичните продажби – http://www.sales.bcpea.org

Районен съд Пловдив – http://www.rs-plovdiv.com

Окръжен съд Пловдив – http://www.os-plovdiv.com 

Административен съд Пловдив – http://www.adms-pv.bg

Апелативен съд Пловдив – http://www.apelsad-pd.bg

Национална агенция по приходите – http://nap.bg

Община Пловдив – http://www.plovdiv.bg

Министерство на правосъдието – http://www.justice.government.bg

Нотариална камара – http://www.notary-chamber.org

Международен съюз на съдебните изпълнители – http://www.uihj.com

Търговско-промишлена палата – Пловдив – http://pcci.bg

Търговски регистър – http://www.brra.bg

Информационни продукти , АПИС , рециклиране тонер касети – www.info-m.eu

Профил на купувача- за възложители по смисъла на ЗОП/ – http://профилнакупувача.com/