Услуги

  • Събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични държавни вземания
  • Въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи
  • Изпълнителни действия срещу длъжници, задължени да изпълнят определено действие
  • Налагане на запори върху имущество на длъжници по обезпечителни производства
  • Предаване на заложено имущество, по реда на чл.35 от Закона за особенитезалози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс
  • Продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс
  • Запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон
  • Посредничество между страните по изпълнителното дело